Thanh toán rút tiền lương hưu một lần,Dịch vụ hoàn thuế

英語 日本語 中国語 ベトナム語
Việc lấy lại thanh toán rút tiền lương hưu một lần và tiền thuế hãy giao cho chúng tôi
年金の脱退一時金と税金の還付はお任せください

Đề tài lương hưu

2017-06-12
Nếu bạn là người thường trú hoặc đã đóng" bảo hiểm lương hưu" từ 10 năm trở lên, vui lòng lưu ý những điểm sau.

(1) Từ tháng 8 năm 2017, người có thời gian đóng lương hưu từ 10 năm trở lên được hưởng lương hưu tuổi già. Người đang hưởng lương hưu tuổi già không được nộp hồ sơ rút tiền một lần.
(2) Đối với những người đã được cấp thường trú,[thời gian cư trú bên ngoài Nhật Bản từ 20 tuổi cho đến khi được chấp thuận thường trú (tổng thời gian)] + [thời gian nộp lương hưu] là trên 10 năm. thì bạn sẽ được hưởng lương hưu khi về già.
(3) Xin lưu ý rằng những người (1) và (2) sẽ không thể đăng ký thanh toán rút tiền một lần sau tháng 8 năm 2017.


Pension topics
2021-04-01
Về công thức tính khoản thanh toán rút tiền một lần
2019-09-01
Danh sách các Hiệp định An sinh Xã hội (kể từ tháng 9 năm 2019)
Read more
video
English video

Japanese pension (Nenkin) can claim for 10 years contribution.10年加入で厚生,国民年金は請求できます.

京都府京都市の夕映舎