Thanh toán rút tiền lương hưu một lần,Dịch vụ hoàn thuế

英語 日本語 中国語 ベトナム語
Việc lấy lại thanh toán rút tiền lương hưu một lần và tiền thuế hãy giao cho chúng tôi
年金の脱退一時金と税金の還付はお任せください
Thanh toán rút tiền một lần của lương hưu : Các câu hỏi thường gặp
Những trường hợp nào bạn có thể yêu cầu Nhật Bản hoàn lại tiền
lương hưu? Để được hoàn lại tiền lương hưu,
tôi nên làm gì trước khi rời Nhật Bản?
Bấm vào đây
Tôi sẽ nhận được bao nhiêu nếu tôi đăng ký thanh toán rút tiền
một lần? Mất bao lâu để được thanh toán?
Bấm vào đây
Mối quan hệ giữa việc thanh toán rút tiền một lần và tiền
lương hưu?
Bấm vào đây
Một người bạn biết tiếng Nhật có thể làm đại diện cho tôi được không?
Bấm vào đây
Làm cách nào để nhận thanh toán rút tiền một lần và thanh
toán chi phí? Có phải cần đến công ty YouAt?
Bấm vào đây
Thanh toán rút tiền một lần của lương hưu : Các câu hỏi thường gặp
  • Những trường hợp nào bạn có thể yêu cầu Nhật Bản hoàn lại tiền lương hưu?
    Để được hoàn lại tiền lương hưu, tôi nên làm gì trước khi rời Nhật Bản?
  • Tôi sẽ nhận được bao nhiêu nếu tôi đăng ký thanh toán rút tiền một lần? Mất bao lâu để được thanh toán?
  • Mối quan hệ giữa việc thanh toán rút tiền một lần và tiền lương hưu?
  • Một người bạn biết tiếng Nhật có thể làm đại diện cho tôi được không?
  • Làm cách nào để nhận thanh toán rút tiền một lần và thanh toán chi phí?
    Có phải cần đến công ty YouAt?
 Bấm vào đây

Pension topics
2021-04-01
Về công thức tính khoản thanh toán rút tiền một lần
2019-09-01
Danh sách các Hiệp định An sinh Xã hội (kể từ tháng 9 năm 2019)
Read more
video
English video

Japanese pension (Nenkin) can claim for 10 years contribution.10年加入で厚生,国民年金は請求できます.

京都府京都市の夕映舎